Προκήρυξη Εκλογών Εσωτερικών Μελών
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο προκήρυξης
Mέγεθος: 519.58 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 411 και 448 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [...] και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Την υπό στοιχεία 99286/Ζ1/08.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας «Διαδικασία εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [...]» (Β΄ 4211).
  3. Την υπό στοιχεία 119929/Ζ1/30.09.2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  4. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση […] και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
  5. Το γεγονός ότι η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών του Ιονίου Πανεπιστημίου λήγει την 31η.08.2024 και είναι αναγκαίο να εκλεγεί το Συμβούλιο Διοίκησης και οι νέες Πρυτανικές Αρχές,

Αποφασίζουμε
Την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των έξι (6) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου. H θητεία των εσωτερικών μελών που θα εκλεγούν άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2028.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή. Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ». Το ακριβές χρονικό διάστημα εντός της ορισθείσας ημέρας της εκλογικής διαδικασίας, κατά το οποίο οι εκλογείς θα έχουν τη δυνατότητα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα, θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, που είναι και ο Διαχειριστής της εκλογικής διαδικασίας, σε συμφωνία με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. και τα λοιπά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, η διαδικασία θα επαναληφθεί μετά από επτά (7) ημέρες, ήτοι την 1η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή.

Α. Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@ionio.gr. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας (της μορφής username@ionio.gr) με απλό μήνυμα που περιλαμβάνει τη δήλωση υποψηφιότητας και τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Α.Δ.Τ., βαθμίδα, Σχολή. Κάθε αίτημα υποψηφιότητας πρωτοκολλείται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει το αίτημά του/της.

Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα (σε μορφή pdf):

Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται α) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του/της υποψηφίου/ας κωλύματα εκλογιμότητας και β) (μόνο για υποψηφίους που κατέχουν αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης) η γνώση του γεγονότος ότι ο/η υποψήφιος/α εκπίπτει αυτοδικαίως από το κατεχόμενο αξίωμα σε περίπτωση εκλογής του. Η δήλωση πρέπει να έχει εκδοθεί από το πληροφοριακό σύστημα gov.gr μέσω της υπηρεσίας «Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης».

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, εφόσον το επιθυμεί ο/η υποψήφιος/α, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος μαζί με την υποψηφιότητά του (προαιρετικό).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 2α Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 2:00 μ.μ. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως την 13η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη.

Β. Προϋποθέσεις και κωλύματα εκλογής
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ιδρύματος στη βαθμίδα του Καθηγητή, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Κώλυμα εκλογιμότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης έχουν:

α) όσοι αποχωρούν από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας, ήτοι νωρίτερα από την 31η Αυγούστου 2028,

β) όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ή σε άλλο Α.Ε.Ι.,

γ) όσοι έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις (3) θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ή σε άλλο Α.Ε.Ι.

Η ιδιότητα εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα. Εάν υποβληθεί υποψηφιότητα από μέλος Δ.Ε.Π. που κατέχει ένα από τα ανωτέρω αξιώματα, σε περίπτωση εκλογής του ως μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα που κατέχει. Το ασυμβίβαστο υφίσταται μόνο σε περιπτώσεις όπου η διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας συμπίπτει ή επικαλύπτεται χρονικά με τη θητεία των ως άνω αξιωμάτων.

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) και όπως τούτο προκύπτει από την αρ. πρωτ.: 119929/Ζ1/30.09.2022 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, είναι δυνατή η ανάδειξη έως δύο (2) εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου από την ίδια Σχολή, καθώς το πλήθος των Σχολών του Ιδρύματος είναι πέντε (5).

Γ. Εκλεκτορικό σώμα
Το εκλογικό δικαίωμα ασκεί το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ιονίου Πανεπιστημίου, ανεξαρτήτως βαθμίδας. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων ή άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.

ΟΙ εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται με ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικού και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία των εκλεκτόρων: α) ονοματεπώνυμο, β) πατρώνυμο, γ) ηλεκτρονική διεύθυνση και δ) Σχολή όπου υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π.

Οι εκλογικοί κατάλογοι παραδίδονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και κάθε εκλογέας ελέγχει εάν συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς. Εάν κάποιος εκλογέας διαπιστώσει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους εκλογικούς καταλόγους, ενώ έχει δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία, δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, προκειμένου να συμπεριληφθεί στον εκλογικό κατάλογο. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή επικυρώνει με απόφασή της τους εκλογικούς καταλόγους το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίας.

Δ. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποτελείται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ως τακτικά μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, και έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της Κ.Ε.Ε. στη βαθμίδα του Καθηγητή. Η Κ.Ε.Ε. συγκροτείται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Η Κ.Ε.Ε. ελέγχει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, εξετάζει την εκλογιμότητα και ανακηρύσσει τους υποψήφιους, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) και στην υπό στοιχεία 99286/Ζ1/08.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (Β΄ 4211).

Τυχόν ενστάσεις επί της εκλογικής διαδικασίας υποβάλλονται εγγράφως ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Ε. Ψηφοφορία
Η ψηφοφορία είναι μυστική και θα διεξαχθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του συστήματος ταξινομικής ψήφου, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού δημοσίου, με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους θα λάβουν στην ιδρυματική τους θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα ειδικό-εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει τη μοναδική εξατομικευμένη διαδικτυακή διεύθυνση (URL), στην οποία ο εκλογέας ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα, το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Ο εκλογέας, αφού καταχωρίσει την ψήφο του στο ηλεκτρονικό σύστημα, λαμβάνει μία ψηφιακή απόδειξη καταχώρισης ψήφου. Η απόδειξη αυτή αποτελεί μοναδικό κρυπτογραφικό τεκμήριο της συμμετοχής του στην ψηφοφορία και θα πρέπει να κατατίθεται μαζί με κάθε ένσταση του εκλογέα προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Ο εκλογέας μπορεί να καταχωρίσει εκ νέου ψήφο όσες φορές το επιθυμεί. Κάθε ψήφος λαμβάνει ξεχωριστή απόδειξη καταχώρισης ψήφου και ακυρώνει την προηγούμενη ψήφο και την απόδειξή της. Στα δε τελικά αποτελέσματα προσμετράται μόνο η τελευταία ψήφος που έχει καταθέσει ο εκλογέας, χωρίς καμία απολύτως βλάβη του απορρήτου.

Κάθε υποψήφιος/α δύναται να ορίσει έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του με γραπτή δήλωσή του/της προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, οπότε και ενημερώνονται οι υποψήφιοι για τον χώρο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται κατά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, εφόσον το ζητήσουν.

ΣΤ. Δημοσιότητα
Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου 
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος

Ενημέρωση: 03-01-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας