Αίτηση Εσωτερικών Μελών

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@ionio.gr. Η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πραγματοποιείται υποχρεωτικά από την ιδρυματική θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της υποψηφίου/ας (της μορφής username@ionio.gr) με απλό μήνυμα που περιλαμβάνει τη δήλωση υποψηφιότητας και τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Α.Δ.Τ., βαθμίδα, Σχολή. Κάθε αίτημα υποψηφιότητας πρωτοκολλείται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει το αίτημά του/της.

Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα (σε μορφή pdf):

Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται α) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του/της υποψηφίου/ας κωλύματα εκλογιμότητας και β) (μόνο για υποψηφίους που κατέχουν αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης) η γνώση του γεγονότος ότι ο/η υποψήφιος/α εκπίπτει αυτοδικαίως από το κατεχόμενο αξίωμα σε περίπτωση εκλογής του. Η δήλωση πρέπει να έχει εκδοθεί από το πληροφοριακό σύστημα gov.gr μέσω της υπηρεσίας «Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης».

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, εφόσον το επιθυμεί ο/η υποψήφιος/α, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος μαζί με την υποψηφιότητά του (προαιρετικό).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 2α Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 2:00 μ.μ. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως την 13η Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη.

Ενημέρωση: 03-01-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας