Πρόσκληση Ανάδειξης Εξωτερικών Μελών
gr  pdf.png  Πλήρες κείμενο πρόσκλησης
Mέγεθος: 520.99 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου 
Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 10 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα […] και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Την υπό στοιχεία 119929/Ζ1/30.09.2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  3. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση […] και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).
  4. Το γεγονός ότι η θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών του Ιονίου Πανεπιστημίου λήγει την 31η.08.2024 και είναι αναγκαίο να εκλεγεί το Συμβούλιο Διοίκησης και οι νέες Πρυτανικές Αρχές,

Αποφασίζουμε
Την έκδοση διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου. H θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης που θα συγκροτηθεί, άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και λήγει την 31η Αυγούστου 2028.

Α. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, προϋποθέσεις και κωλύματα
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ο αριθμός των Ομότιμων Καθηγητών ή αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής που μπορούν να επιλεγούν δεν υπερβαίνει τον έναν (1).

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέση εξωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και σε κάθε περίπτωση να είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εξωτερικού μέλους:

α) Μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

β) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιονίου Πανεπιστημίου. γ) Ερευνητές κάθε βαθμίδας και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), μόνιμοι ερευνητές λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

δ) Φυσικά πρόσωπα που έχουν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο την ιδιότητα επισκέπτη Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή του άρθρου 171 ή εντεταλμένου διδάσκοντα του άρθρου 173 ή ερευνητή επί συμβάσει του άρθρου 172 του ν. 4957/2022 κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει επί φυσικών προσώπων που έχουν παράλληλα θέση Καθηγητή σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.

ε) Οποιοσδήποτε είχε οικονομική συναλλαγή με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ή με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου με σκοπό το κέρδος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης, με εξαίρεση την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Β. Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, δικαιολογητικά, προθεσμία
Η υποβολή υποψηφιότητας πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@ionio.gr, μέσω αποστολής της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πρόσκληση. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά (στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, σε μορφή pdf):

  1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου .
  2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα .
  3. Οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι θα υποστηρίξουν την υποψηφιότητά του/της (προαιρετικό).

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρωτοκολλούνται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει η αίτησή του/της.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 2α Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 2:00 μ.μ. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παραταθεί άπαξ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ακόμη, εάν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να υπερβεί την 22α Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη.

Γ. Διαδικασία αξιολόγησης υποψηφιοτήτων 
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της παρούσας, οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται από το Τμήμα Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης στα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτά αναδειχτούν από άμεση και καθολική ψηφοφορία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4957/2022 και την υπ’ αριθμ. 99286/Ζ1/08.08.2022 Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (B΄ 4211).

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου συγκαλεί τα εσωτερικά μέλη σε συνεδρίαση με θέμα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που έχουν υποβληθεί και την ανάδειξη των εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο. Τα έξι (6) εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης αξιολογούν τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και την έρευνα ή τη συμβολή τους στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, προκειμένου να επιλεγούν οι υποψήφιοι που κρίνονται ως καταλληλότεροι για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης.

Η επιλογή των υποψηφιοτήτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6). Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για το σύνολο των θέσεων των εξωτερικών μελών, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει η παρ. 4 και επόμενες του άρθρου 10 του Ν. 4957/2022 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη, με την οποία συγκροτείται το Συμβούλιο Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Δ. Υποχρεώσεις εξωτερικών μελών Συμβουλίου Διοίκησης
Το Συμβούλιο Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 14 του ν. 4957/2022, η δε οργάνωση και λειτουργία του διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ίδιου νόμου και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) σχετικά με τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων.

Ε. Παροχή πληροφοριών
Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση και τη διαδικασία ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@ionio.gr.

ΣΤ. Δημοσιότητα
Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και σε εκπαιδευτικές και ενημερωτικές ιστοσελίδες. Επιπλέον, κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και σε Πανεπιστήμια της ημεδαπής, προκειμένου να δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες τους. 

Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου 
Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος

Ενημέρωση: 03-01-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας