Αίτηση Εξωτερικών Μελών
gr  doc.png  Αίτηση Υποψηφιότητας
Mέγεθος: 32.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Η υποβολή υποψηφιότητας πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protocol@ionio.gr, μέσω αποστολής της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται στην παρούσα πρόσκληση. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κάτωθι δικαιολογητικά (στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, σε μορφή pdf):

  1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αντίγραφο Διαβατηρίου .
  2. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα .
  3. Οποιαδήποτε έγγραφα ή στοιχεία κρίνει ο/η υποψήφιος/α ότι θα υποστηρίξουν την υποψηφιότητά του/της (προαιρετικό).

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας πρωτοκολλούνται και ο/η υποψήφιος/α ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τον αριθμό πρωτοκόλλου που λαμβάνει η αίτησή του/της.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 2α Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 2:00 μ.μ. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παραταθεί άπαξ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ακόμη, εάν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να υπερβεί την 22α Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη.

Ενημέρωση: 03-01-2024
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας